PORTFOLIO - Keith Foster

BOULBY POTASH MINE

Glamorous Boulby Potash Mine and the view down Boulby Road toward Staithes

BoulbyStaithes